Kamu Haberleri

Gemilerin Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 – 12/3/2009 tarihli ve 27167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemilerin Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k), (m) ve (ö) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“k) Tadilat: Gemi ve su araçlarının tam boyu, genişliği ya da derinliğinden herhangi birinin değişmesini veya gros tonilatosunun bir yıl içinde yüzde beşten fazla değişmesini veya güverte sayısı ya da direk sayısından en az birinin artmasını veya geminin cinsinin yolcu taşımacılığı ya da tehlikeli madde taşımacılığı yapmak üzere değiştirilmesini,”

“m) Tanınmış kuruluş: 18/1/2017 tarihli ve 29952 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği çerçevesinde tanımlanan tanınmış klas kuruluşunu,”

“ö) Yetkilendirilmiş kuruluş: Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği çerçevesinde İdare tarafından yetkilendirilen klas kuruluşunu,”

“p) Gemi kimlik tanımlama sistemi: Tonilato ölçümü yapılarak gemi sicillerinden herhangi birine tescili veya bağlama kütüğüne kaydı gerçekleştirilen gemi ve su araçlarının takibi, güvenliği ve kamu menfaati gereği Bakanlık tarafından gemi donatanına tahsis edilen ve gemiye yerleştirilen kimlik tanımlamayı barındıran elektronik teknolojiyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Balık avlama cinsi gemilerin tam boy ölçümlerinde tekne yapısının dışına çıkan baş kasara, küpeşte, ön küpeşte, sabit platform ve kıç aynalık gibi yapılar tam boya dâhil edilir. Ancak bu cinsteki gemilerde avlanma esnasında kullanılan hizmet botlarının suyla buluşmasını sağlayan rampaların 1,5 metreye kadar olan kısmı, ölçümlerde tam boya dâhil edilmez. Ulusal mevzuata göre gerçekleştirilecek denetim ve belgelendirmelerde bu tam boy değeri dikkate alınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte geçen gemi ve su araçlarının boy uzunluklarına göre ölçülmesi aşağıda gösterildiği şekilde yapılır:

a) Tam boyu 15 metreden küçük gemi ve su araçlarının tonilatoları; liman başkanı ve liman başkan yardımcısı ile eğitim süresi en az 4 (dört) yıl olan denizcilikle ilgili fakülte ve yüksek okulların güverte, deniz ulaştırma, deniz ulaştırma işletme mühendisliği, gemi makineleri işletme mühendisliği bölümlerinden mezun olan personel ile mesleki yeterlilikleri gemi inşa mühendisliği olan personel tarafından ölçülür. Ayrıca yukarıdaki şartları taşımayan ancak İdarenin düzenlediği eğitim sonucunda ölçme konusunda yetkilendirilmiş diğer personel tarafından da ölçülür.

b) 5/5/2017 tarihli ve 30057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği kapsamındaki teknelerin tonilatoları; liman başkanı ve liman başkan yardımcısı ile eğitim süresi en az 4 (dört) yıl olan denizcilikle ilgili fakülte ve yüksekokulların güverte, deniz ulaştırma, deniz ulaştırma işletme mühendisliği, gemi makineleri işletme mühendisliği bölümlerinden mezun olan personel ile mesleki yeterlilikleri gemi inşa mühendisliği olan personel tarafından ölçülür. Ayrıca yukarıdaki şartları taşımayan ancak İdarenin düzenlediği eğitim sonucunda ölçme konusunda yetkilendirilmiş diğer personel tarafından da ölçülür.

c) Tam boyu 15 metre ve üzeri gemi ve su araçlarının tonilatoları; eğitim süresi en az 4 (dört) yıl olan denizcilikle ilgili fakülte ve yüksek okulların güverte, deniz ulaştırma, deniz ulaştırma işletme mühendisliği, gemi makineleri işletme mühendisliği bölümlerinden mezun olup liman başkanı, liman başkan yardımcısı, denizcilik sörvey mühendisi, denizcilik uzmanı, denizcilik uzman yardımcısı, mühendis, araştırmacı ile uzman kadrolarında bulunan İdarenin düzenlediği eğitim sonucunda ölçme konusunda yetkilendirilmiş personel ile mesleki yeterlilikleri gemi inşa mühendisliği olan personel tarafından ölçülür.

ç) Bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerindeki ölçüme esas olan hesaplar ölçüm konusunda yetkili personel tarafından imzalanır ve hesaplar sonucu düzenlenen tonilato belgesi paraflanarak eklerle birlikte imzaya sunulur.

(2) Hazırlanan tonilato belgesine kayıt şekline göre teknik kütük defterinden veya bağlama kütüğü sisteminden alınacak bir sıra numarası verilir.

(3) Liman başkanlıkları bünyesinde ölçmeye yetkili personelin bulunmadığı durumda gemi ve su araçlarının mahallinde ölçülebilmesi için, en yakın ölçmeye yetkili personelin bulunduğu diğer bir liman başkanlığından personel talep edilir.

(4) Yurt dışında bulunan mevcut veya yeni inşa Türk Bayraklı gemi ve su araçlarının ölçülmesi için, İdare ölçümün yapılması amacıyla yetkili personel görevlendirebilir veya İdare tarafından iş bazında yetkilendirilmiş kuruluşlara ölçüm için yetki verilebilir.

(5) Tonilatosu ölçülecek gemi ve su araçlarının yapım özellikleri nedeniyle bu Yönetmelikte belirtilen kurallara göre ölçülmesinin uygun olmayacağının veya mümkün olmayacağının veya ölçümün gerçek değerinden çok farklı sonuçlanacağının tonilato ölçmeye yetkili birim tarafından değerlendirilerek İdareye bildirilmesi halinde, ölçmenin nasıl yapılacağı İdare tarafından belirlenir. Bu durumda, gemi ve su aracının tonilatosunu ölçmek üzere İdare tarafından görevlendirme yapılır.

(6) İç sularda çalışan tam boyu 15 metreden küçük gemi ve su araçları ile Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği kapsamındaki tekneler, bağlama kütüğüne kayıt için yetkilendirilen belediye başkanlıklarında görevli ve İdarenin düzenleyeceği eğitim sonunda yetkilendirilen lisans veya ön lisans mezunu personel tarafından ölçülür.

(7) İç sularda çalışan tam boyu 15 metre ve üzeri olan gemi ve su araçlarının tonilatoları ise İdarenin tonilato ölçmeye yetkili birimi tarafından yapılır ve belgelendirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi ve (b), (c), (d) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“7 nci maddede yer alan durumlarda gemi ve su araçlarının tonilatosunun ölçülmesi amacıyla başvurular, liman başkanlığına ve iç sular için liman başkanlığına veya belediye başkanlığına aşağıdaki belgelerle birlikte yapılır:”

“b) 7/11/2015 tarihli ve 29525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi ve Su Araçlarının İnşa, Tadilat ve Bakım-Onarım Yönetmeliği kapsamında yeni inşa edilen veya tadilat yapılan gemi ve su araçlarından; yetkilendirilmiş kuruluşun gözetimi altında inşa edilenler için yetkilendirilmiş kuruluş gözetimi altında inşa edildiğine dair yazı, yetkilendirilmiş kuruluşun gözetimi altında inşa edilmeyenler için Gemi, Su Aracı İnşa, Tadilat Takip Raporu.

c) Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği kapsamında bulunan tekneler hariç gemi ve su araçlarından EK VII’de yer alan Gemi, Su Aracı Yapı Bildirisi veya bu belgenin diğer ülkelerdeki muadili olan üretici sertifikası.”

“d) Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği kapsamındaki tekneler hariç, tam boyu 15 (dahil) metreden büyük gemi ve su araçları için genel plan, endaze planı, boyuna ve enine kesit planı ve bunlara ek olarak gemi ve su aracının cinsi ve tipine göre ölçen makam tarafından ölçüm için gerekli olduğu belirlenen diğer planlar.”

“g) Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği kapsamındaki teknelerden ayrıca uygunluk beyanı.”

“ğ) Liman başkanlığı veya belediye başkanlığından temin edilmiş ve ölçüm yapılan gemiye tanımlanan gemi kimlik tanımlama sistemi.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Liman başkanlığı ve belediye başkanlıklarına yapılan itirazlar müracaat tarihinden itibaren on beş iş günü içerisinde, İdareye yapılan itiraz ise müracaat tarihinden itibaren otuz iş günü içerisinde sonuçlandırılır ve aynı süre içerisinde itirazın sonucu ilgilisine yazılı olarak bildirilir.

(3) İdareye ve liman başkanlığına yapılan her itirazın değerlendirilmesi için İdare tarafından belirlenecek itiraza yönelik yeniden ölçme bedeli Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı hesabına yatırılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tam boyları 15 metreden küçük gemi ve su araçları ile Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği kapsamına giren teknelerin tonilatolarının ölçülmesi

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte aksi belirtilmedikçe, tam boyu 15 metreden küçük gemi ve su araçları ile Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği kapsamına giren teknelerin tonilatoları EK II’de tarif edilen ölçme kuralına göre ölçülür.”

(2) Tam boyu 15 metreden küçük gemi ve su araçları için üç boyut ölçme kuralının uygulanışı ile ilgili ayrıntılar ve ölçme metodunun uygulanışı EK II’de yer alan Balık Avlama Gemileri Hariç Tam Boyu 15 Metreden Küçük Gemi ve Su Araçlarının Tonilatolarının Ölçülmesi Esasları (Üç Boyut Ölçme Kuralı)’nda tarif edilmiştir.

(3) Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği kapsamına giren tekneler için üç boyut ölçme kuralının uygulanışı ile ilgili ayrıntılar ve ölçme metodunun uygulanışı EK II’de yer alan Ulusal Standarda Göre Ölçüldüğünde Boyu (LH) 24 Metreden (Dahil) Küçük Özel Teknelerin Tonilatolarının Ölçülmesi Esaslarında tarif edilmiştir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Gemi ve su araçlarının ölçümü karada veya ölçü kontrolünün yapılabildiği uygun deniz ortamlarında, gemi ve su aracı üzerinden yapılır. Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği kapsamındaki tekneler hariç, tam boyu 15 (dahil) metreden büyük gemi ve su araçlarının ölçme işlemi, gemi üzerinden alınan ölçü ile proje ölçülerinin uyumluluğu kontrol edildikten sonra gemiye uygun projeler üzerinden sözleşmeye göre hesaplar yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “gemi sürvey kurulu başkanlığı,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “ölçen gemi sürvey kurulu başkanlığı,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“ç) EK II’de yer alan Ulusal Standarda Göre Ölçüldüğünde Boyu (LH) 24 Metreden (Dahil) Küçük Özel Teknelerin Tonilatolarının Ölçülmesi Esaslarında tarif edilen ölçme kuralına göre ölçülen Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği kapsamına giren ve ulusal standarda göre ölçüldüğünde boyu (LH) 24 metre ve daha küçük özel tekneler için EK V – E’de yer alan forma uygun olarak ölçme raporu kullanılır. Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamı dışındaki boyu (LH) 24 metreden büyük özel tekneler ise sözleşmeye uygun olarak ölçülür ve belgelendirilir.”

“a) Sicillerden birine kaydedilecek gemi ve su aracını ölçen liman başkanlığınca;

1) Ölçme raporu düzenledikten ve teknik kütüğe kayıt edildikten sonra tonilato belgesi harcı alınarak tonilato belgesi düzenlenir.

2) Tonilato belgesinin asıl nüshası ölçmeyi yapan liman başkanlığı veya belediye başkanlığı tarafından tescil için gemi ve su aracı malikinin tercih ettiği sicil limanı olan liman başkanlığına gönderilir.”

“(6) Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği çerçevesinde İdare tarafından yetkilendirilen klas kuruluşları gözetiminde inşa edilen gemilerin ölçümü ve belgelendirilmeleri bu Yönetmelikte yer alan kurallar çerçevesinde yapılır. Yetkilendirilen klas kuruluşları, ölçüm ve belgelendirme yaptığı geminin ölçüm raporu ve tonilato belgesinin onaylı bir nüshası ile 8 inci maddede belirtilen ölçüm için gerekli belgeleri geminin teknik kütük kaydının tutulduğu liman başkanlığına gönderirler.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Bayrak değişiminden sonraki ilk üç (3) aylık süre içerisinde liman başkanlığınca mevcut tonilato belgesine istinaden süre kısıtlaması yapılmadan yeni tonilato belgesi yayımlanır.

c) Liman başkanlığınca, yeni belge yayımlandıktan sonra tonilato belgesini yayımlayan önceki bayrak devletinden veya yetkilendirilmiş veya tanınmış kuruluştan tonilato belgesine esas olan tonilato hesapları resmi yazı ile istenir.”

“e) Gemi Türk bayrağına geçtikten sonra mevcut tonilato değerlerinin doğruluğuna yönelik yapılacak kontrol, geminin emniyet belgelerine esas ilk planlı ara veya beş yıllık denetimlerinden hangisi önce ise bu denetim esnasında liman başkanlığınca yerine getirilir. Ayrıca geminin yurt dışında bulunduğu ülke göz önüne alınarak tonilato değerlerine yönelik kontroller için idare iş bazında yetkilendirilmiş kuruluşları da yetkilendirebilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Kayıtlı gemilerden 7 nci maddenin birinci fıkrası gereğince tonilato belgesi yenilenenlerin değişen bilgileri, teknik kütük veya bağlama kütüğü kaydının bulunduğu liman başkanlığı veya belediye başkanlığı tarafından ilgili gemi sicil veya bağlama kütüğü limanına en geç on iş günü içerisinde bildirilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu maddenin yayımlanmasından önce, balık avlama cinsi gemilerde balık avlama amacıyla kullanılan hizmet botlarının suyla buluşmasını sağlayan rampaların ölçümleri 5 inci maddenin ikinci fıkrasına uygun olmayan gemiler, 17/11/2009 tarihli ve 27409 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemilerin Teknik Yönetmeliği kapsamındaki karada yapılacak ilk su altı sörveyine kadar mevzuata uygun hale getirilerek belgelendirilir. Karada yapılacak ilk su altı sörveyinden sonra hizmet botlarının suyla buluşmasını sağlayan rampaların 5 inci maddedeki ilgili şartları sağlamadığı tespit edilen gemiler durumlarını bu şartlara uyduruncaya kadar belgelendirilmez.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında ölçümü yapılmış veya ölçümü yapılacak gemilere yerleştirilmesi gereken gemi kimlik tanımlama sistemi, İdarece gerekli altyapının tamamlanmasının ardından yayımlanacak uygulama talimatında belirtilen usullere göre tahsis edilecektir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen uygulama talimatı İdarece yayımlanıncaya kadar tonilato ölçümü için başvuru sahibinden gemi kimlik tanımlama sistemi tahsis belgesi istenmeyecektir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin eklerinde yer alan “Gezi Tekneleri Yönetmeliğine” ibaresi “Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliğine” ve “T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı” ibareleri “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.