Belediye İş İlanlarıPersonel Alımı

Lisans mezunu zabıta memuru alımı yapılacak

Kayseri İli Melikgazi Belediye Başkanlığı yeni iş ilanı yayınladı. İlana göre Melikgazi Belediyesi lisans mezunu öğrenim düzeylerinden zabıta memuru alımı yapacak. Zabıta alımı için KPSS 65 puan şartı isteniyor. Melikgazi Belediyesi memur alımı iş başvuruları 26/05/2021-10/06/2021 tarihleri arasında saat 16:00’ya kadar (mesai günlerinde 10.00-16.00 saatleri arasında) Melikgazi Belediyesi İletişim Merkezine teslim etmeleri gerekmektedir. (Hunat Mahallesi, Nuh Naci Yazgan Caddesi No:38 Melikgazi/KAYSERİ)

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Peki, Melikgazi Belediyesi Zabıta Memuru alımı için başvuruda bulunmak isteyen adaylardan istediği şartlar nelerdir? Memur alımına ilişkin yayınlanan resmi ilanın tüm detayları aşağıda verilmiştir.

MELİKGAZİ BELEDİYESİ ZABITA MEMURU ALIMI

Melikgazi Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak,

f) İlan edilen kadrolar için diğer başvuru şartlarını taşımak,

2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

1. İlan edilen zabıta memuru kadroları için son mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili geçerlilik süresi dolmamış KPSS sınavına girmiş olmak ve istenilen puan türünden en az 65 puan almış olmak,

2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlardan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

3. Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.70 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak.
Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

4. Başvuru tarihinin son günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,

5. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az “B” sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

6. Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuracak ve hangi sıra nolu kadroya başvuru yaptığını belirtecektir.

7. Yabancı dil şartı aranan kadrolar için, YDS İngilizce ve YDS Arapça sınavından başvuru tarihinin son günü itibariyle son beş yıl içerisinde (E) seviyesinde puan almış olmak.

3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1 Başvuru Formunu kurumumuzdan veya belediyemizin internet sayfasından http://www.melikgazi.bel.tr adresinden temin edeceklerdir.

2 Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi.

3 Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

4 Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

5 KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı

6 Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

7 Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

8 Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

9 Yabancı dil şartı aranan kadrolar için YDS sonuç belgesi ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesi, 10 3 adet fotoğraf, (1 adedi Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

a) T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ile uygulamalı sınava çağrılacaktır.

b) Sınava çağırılacak, son sıradaki adayla aynı puana eşit diğer adaylar da sınava çağırılacaktır.

c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile başvuruların değerlendirilmesine müteakip www.melikgazi.bel.tr adresinde ilan edilecektir.

d) Sözlü ve uygulamalı sınavlar farklı tarihlerde yapılacağından, sözlü ve uygulamalı Sınava Giriş Belgelerine adaylar belediyemiz www.melikgazi.bel.tr web adresi üzerinden erişebileceklerdir. Ayrıca, adaylara resmi yazılı olarak adreslerine tebligat yapılmayacaktır.

e) Bu belgeler adaylar tarafından sınavlara girişte ibraz edilecektir.

f) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

g) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Melikgazi Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.

6- SINAVIN YERİ VE ZAMANI

Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınavlar farklı tarihlerde yapılacaktır. Sözlü sınav 29.06.2021 tarihinde Melikgazi Belediyesi Grup toplantı odasında saat:10:00’ da (mesai günlerinde 10:00-16:00 saatleri arasında) başlayacaktır. Uygulamalı sınav 01.07.2021 tarihinde Melikgazi Belediyesi Tınaztepe Sosyal Tesislerinde saat 10:00’da (mesai günlerinde 10:00-16:00 saatleri arasında) başlayacaktır. (Tınaztepe Mahallesi Taha Carım Bulvarı Tınaztepe Tramvay durağı karşısı Melikgazi/Kayseri) Sözlü ve uygulamalı sınavlar aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün sınava devam edilecektir.

Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınavlara ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Belediye, başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava çağıracaktır.