Personel Alımı

Devlet Su İşleri (DSİ) 28 Haziran’a kadar personel alımı yapacağını duyurdu!

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü bugün Resmi Gazete’de yeni bir iş ilanı yayınladı. İlanda DSİ, son başvuru tarihi olan 28 Haziran 2021 tarihine kadar kadrolu personel alımı yapacağını belirtti. Alınacak personeller DSİ’nin memur kadrosunda sözleşmeli olarak istihdam edilecek olup başvuru işlemleri hakkında ‘’ Başvurulan pozisyona dair pozisyon adı ve referans numarasının açıkça belirtildiği özgeçmişlerin en geç 28.06.2021 tarihinde saat 15:30’a (yerel saat) kadar aşağıda verilen e-posta yoluyla ulaştırılması gerekmektedir’’ bilgilendirmesi yapıldı.

DSİ personel alımı ile ilgili yayınlana ilan detaylarında şu bilgilere yer verildi; DSİ İş başvuru formu ve özgeçmiş CV formatı ilanın altında PDF formatı ile verilmiştir.

DSİ PERSONEL ALIM İLANI

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Dünya Bankası’ndan Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan, Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi’nin finansmanı amacıyla kredi almıştır ve söz konusu finansman tutarlarının bir bölümü yapılacak mal, yapım işleri, danışmanlık dışı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.

Türkiye Sulama Modernizasyonu projesinin farklı farklı bileşenlerinde proje süresince istihdam etmek üzere, aşağıda yer alan pozisyonlar için, uygun bireysel danışmanları ilgilerini göstermeye davet etmektedir.

İŞ TANIMI

1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Dünya Bankası’ndan Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan, Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi’nin finansmanı amacıyla kredi almıştır ve söz konusu finansman tutarlarının bir bölümü yapılacak mal, yapım işleri, danışmanlık dışı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.

2. DSİ Genel Müdürlüğü’nce, “Sulama Sistemlerinin Modernizasyonu Projesi” nin yürütülmesi sırasında idari, mali ve teknik hizmetlere ihtiyaç duyulmaktadır. Mali hizmetler alanında projenin iş ve işlemlerini yerine getirmek ve destek olmak üzere bireysel danışman sıfatıyla mali yönetim ve finans alanında uzman desteğine ihtiyaç duyulmaktadır.

3. Bu kapsamda, DSİ Genel Müdürlüğü Proje İnşaat Daire Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere bir Mali Yönetim Danışmanı alınacaktır. Danışman, tam zamanlı olarak proje kapanış tarihi olan 27.02.2026’ya kadar istihdam edilecektir. Proje süresince yıllık Sözleşmeler, İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finans kaynağının durumu dikkate alınarak yenilenebilecektir. İşin, 15/07/2021 tarihinde başlatılması planlanmaktadır.

4. Danışmanlık Hizmetlerine ait İş Tanımına kurumun www.dsi.gov.tr adresinde yer alan ilan ekinden ulaşabilirsiniz. DSİ Genel Müdürlüğü Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı uygun bireysel danışmanları, ilgi beyanı ekinde belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir.

İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanlar, Ek İş Tanımı’nda aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, bu başlık altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Ek’te yer alan örneğe uygun olarak hazırlayacakları Türkçe özgeçmişlerini, ve telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını içeren bir başvuru mektubuyla ve özgeçmişlerinde atıfta bulunulan diploma, sertifika, referans mektubu, vb. belgelerin birer fotokopisiyle birlikte en geç 28.06.2021 tarih saat 15:30’a kadar aşağıdaki adreslere e-mail yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.

Danışman seçimi, Dünya Bankası Satın alma Kurallarını kapsayan Temmuz 2016 tarihli ve Kasım 2017 revizyonlu “IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri (“Satın Alma Düzenlemeleri”) belirtilen şekilde gerçekleştirilecektir ve Satın Alma Düzenlemelerinde tanımlanan tüm İsteklilere açıktır. Yalnızca kısa listeye girebilen adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

DSİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Şelale ÇEBİ ARS İhale Şube Müdürü
5. Kat 524 Nolu Oda, İnönü Bulvarı No:16 ÇANKAYA/ANKARA/TÜRKİYE

Tel: +90 (31) 245 45 35
Faks: +90 (312) 454 53 05
E-posta: selalecebi@dsi.gov.tr
zeynepo@dsi.gov.tr

PROJE TANIMI VE ARKA PLAN

Türkiye, sulama sektöründe hali hazırda iddialı bir genişleme ve modernizasyon programı başlatmıştır ve sulama konusunda öncü kurum olan DSİ büyük bir altyapı portföyünü yönetecek güçte, gerekli imkân ve kabiliyete sahiptir. Bu bağlamda, önerilen projeyle; memba tarafındaki faydalanıcıların aktif katılımı sağlanarak sulama sistemleri tasarımı ve işletimi ile sosyal ve çevresel yönetimin iyileştirilmesine, sulamada yenilenebilir enerji kullanımının teşvik edilmesine ve Sulama Birliklerinin (SB) güçlendirilmesine yönelik sistematik bir yaklaşım geliştirilmek suretiyle devam etmekte olan kurumsal gelişme desteklenecektir.

Proje finansmanının büyük bir kısmı, önerilen iyileştirmelerin uygulanması ve gösterilmesine yönelik bir platform görevi görecek seçili sulama sistemlerinin modernizasyonuna ayrılacaktır. Buna göre, projeye yönelik temel motivasyon, yalnızca sulama ağı altyapısının iyileştirilmesiyle sınırlı olmayan kapsamlı bir sulama modernizasyon modelinin geliştirilmesidir.

Son yıllarda, dünyada yaşanan tatlı su kaynaklarındaki hızlı azalmadan kaynaklanan tehlike, ülkemizde de belirgin bir şekilde görülmüş ve bu nedenle gerekli tedbirlerin alınması amacıyla ciddi ve etkin çalışmalar başlatılmıştır. DSİ’nin geliştirmiş olduğu “Sulama Sistemlerinin Modernizasyonu Projesi”, bu çalışmalardan biri olup Dünya Bankasından sağlanan dış finansman kaynakları (İkraz ve hibe) ile bir kamu hizmeti olarak uygulamaya konulmuştur.

PROJENİN MALİ HİZMETLERİ

“Sulama Sistemlerinin Modernizasyonu Projesi” nin yürütülmesi sırasında idari, mali ve teknik hizmetlere ihtiyaç duyulmaktadır. Mali hizmetler alanında projenin iş ve işlemlerini yerine getirmek ve destek olmak üzere bireysel danışman sıfatıyla mali yönetim ve finans alanında uzman desteğine ihtiyaç bulunmaktadır.

MALİ HİZMETİN SÜRESİ ve ŞARTLARI

Hizmet süresi, projenin ömrü ile sınırlıdır. Projenin kapanış tarihi , 27.02.2026’dır. Proje süresinin uzamasına bağlı olarak hizmet alım süresi de uzayabilir. Dünya Bankası Satın alma Kurallarına göre mali yönetim ve finans hizmeti, bu işin uzmanı olan bireysel danışmanlar tarafından yerine getirilecektir. Hizmet, tam zamanlı çalışma esasına göre yerine getirilecek ve bu süre zarfında idarenin izni olmadan başka kişi ve kurum veya kuruluşlara hizmet verilmeyecektir.

Hizmet alımı, Dünya Bankası Satın alma Kurallarına göre yerine getirilecek ve seçimi yapılan bireysel danışman ile iki aylık deneme süresini kapsayacak şekilde yıllık sözleşme yapılacaktır. Deneme süresi içinde hizmeti yeterli görülmeyen bireysel danışmanın sözleşmesi fesh edilecektir. Hizmeti yeterli görülen bireysel danışman ile yıllık sözleşme imzalanacak ve karşılıklı mutabakata varılması halinde sözleşme, her yıl yenilenecektir. Hizmet, DSİ Genel Müdürlüğü binasında yerine getirilecektir. Hizmetin koşul ve şartları, sözleşme ile belirlenecektir.

Bireysel danışman, serbest meslek erbabı sıfatıyla hizmet verecek ve düzenleyeceği serbest meslek makbuzu karşılığında hizmet bedeli ödenecektir.

MALİ YÖNETİM VE FİNANS UZMANINDA ARANAN NİTELİKLER

Bireysel danışman sıfatıyla hizmet satın alınacak Mali Yönetim ve Finans Uzmanı seçiminde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Üniversitelerin Maliye, Ekonomi, İktisat, İşletme ve Hukuk alanlarında lisans veya yüksek lisans derecesinde mezun olmak.

b) Finans, muhasebe, denetim ve raporlama ile ilgili alanlarda en az 5 yıllık profesyonel deneyim sahibi olmak.

c) İç Kontrol sistemlerinin tasarımı, mali yönetim sistemleri ve prosedürlerinin oluşturulması konusunda kanıtlanmış deneyim sahibi olmak.

d) Yazılı ve sözlü İngilizce bilgisine sahip olmak.

e) Ofis programlarını (Windows, Excel, Powers point vb.) kullanmak. Aşağıdaki nitelikler, seçim sırasında tercih nedeni sayılacak ve ek puanlamaya tabi tutulabilecektir.

– Başta Dünya Bankası projeleri olmak üzere, uluslararası finanslı projelerde görev yapmış olmak. – Mali müşavir veya muhasebe yetkilisi sertifikasına sahip olmak. – Herhangi bir muhasebe programını kullanmış olmak.

MALİ YÖNETİM VE FİNANS UZMANININ GÖREVLERİ / HİZMETİN KAPSAMI

Mali yonetim hizmetinin kapsamı; projenin tüm mali yönetim sorumluluğuna yönelik olarak yerel mevzuat ile Dünya Bankası usul ve esaslarına uygun bütçeleme, banka hesapları, harcamalar, muhasebe, iç kontroller, finansal raporlama ve dış denetim ile ilgili hususları ihtiva edecektir. Mali Yönetim ve Finans Uzmanından aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmesi beklenmektedir.

• Merkezi yönetim kapsamında yer alan kredi bütçesine ait yıllık bütçenin hazırlanmasına yardımcı olmak ve ödeneklerin takibini yapmak.

• İşlemin niteliğine ve mevcut düzenlemelere göre ödeme belgelerini düzenlemek ve yetkililerin imza ve onayına sunmak.

• Hazine ve Maliye Bakanlığınca açılan proje özel hesabına para çekimi ve kullanımı konusunda, mevcut düzenlemeler ve Dünya Bankasınca belirlenen esas ve usullere göre işlem yapmak.

• Ödemelerle ilgili harcama yetkilileri tarafından bankalara verilecek talimatları hazırlamak.

• Kurumun muhasebe birimi aracılığıyla proje özel hesabından hak sahiplerine ödeme yapılmasını sağlamak.

• Tek düzen hesap planına ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen standartlara göre projenin yapısına uygun hesap planı oluşturmak.

• Muhasebe kaydı için mevcut muhasebe programını kullanmak suretiyle gelir, gider ve diğer mali hareketlere ait veri girişlerini yapmak ve muhasebe programı ile verilerin güvenliğini sağlamak.

• Dünya Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve İdare tarafından istenen mali tabloları ve raporları ile finansal analiz ve risk raporlarını hazırlamak.

• Kurumun iç denetçileri, Sayıştay denetçileri, Hazine ve Maliye Bakanlığı denetçileri ile bağımsız denetçiler tarafından yapılacak denetimler için raporlara ve gerekli diğer dokümanlara erişimi sağlamak ve denetim raporlarındaki bulgulara cevap hazırlamak.

• Sözleşmelerin uygulanmasından doğan finansal hareketleri izlemek.

• Dünya Bankası Kredi Hesabı ile Proje Özel Hesabındaki ödemeleri ve hesap bakiyelerini takip ve kontrol etmek suretiyle mutabakat sağlamak ve kurumun muhasebe birimi kayıtları ile proje için özel olarak tutulan muhasebe kayıtlarının uyumunu sağlamak.

• Bütçenin fiili karşılaştırmalı analizlerini yapmak ve raporlamak.

• Yönetim giderleri ve yatırım harcamalarının periyodik olarak analizini yapmak, yöneticisine raporlamak.

• Muhasebe, nakit kaydı ve bankalara ilişkin gerekli tüm işlemleri yürütmek.

• Periyodik nakit akışının planlamak ve taslak hazırlamak.

• Harcamaların mali mevzuata uygunluğunu kontrol etmek ve uygun görülenleri harcama yetkilisinin onay ve imzasına sunmak Kurum tarafından yüklenicilerden alınan teminat mektuplarının uygunluklarının kontrol edilmesine destek olmak.

• Projenin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan alacakların takibini yapmak ve tahsilini sağlamak.

• Muhasebe faaliyetlerine ilişkin karşılaşılan ve çözümlenemeyen sorunları üstlerine iletmek.

• Finansal planlama ve uygulamaların karşılaştırılması sonucunda sapma var ise düzeltici önlemleri değerlendirerek yöneticilerine iletmek.

• Dünya Bankası finansal yönetimi ile ödeme politikaları ve usullerini düzgün bir şekilde uygulamak.

EKLER:
DSİ Başvuru Formu

DSİ Özgeçmiş CV Formatı

Reklam Engelleyici Algılandı

Haber içeriğini görüntülemek için lütfen reklam engelleyici uygulamanızı devre dışı bırakınız.