Personel Alımı

Üniversitenin tekniker, teknisyen, güvenlik, şoför ve temizlik işleri kadrolarına 18 personel alımı yapılacak

Balıkesir Üniversitesi tekniker, teknisyen, güvenlik görevlisi, şoför ve temizlik işleri kadrolarına sözleşmeli personel alımı için 20 Haziran 2022 tarihli Resmi gazetede yeni bir iş ilanı yayınladı. İlana göre üniversitenin bu belirtilen kadrolarına bay bayan toplam 18 personel alımı yapılacak.

Balıkesir Üniversitesi personel alımı için başvurular bugün itibariyle başlamış olup 15 gün boyunca devam edecektir. Adaylar yazılı veya sözlü sınava tabi tutulmayacaktır. Peki, üniversiteye hangi branşlardan tekniker ve teknisyen alımı yapılacak? Güvenlik görevlisi alımı, şoför alımı ve temizlik personeli alımı için ve diğer kadrolar için istenilen başvuru şartları nelerdir? Tüm detaylar aşağıda verilmiştir;

SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İLANI

Personel alımına ilişkin yayınlanan resmi ilanda ”Üniversitemiz Birimlerinde istihdam edilmek üzere 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara 18 adet sözleşmeli personel alınacaktır” denildi.

NOT: Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir. Balıkesir Üniversitesinin Balıkesir ili dışında teşkilatı bulunmadığından kazanan adaylar Balıkesir Merkez Kampüs veya görevlendirilecekleri Üniversitemize bağlı birimlerin olduğu ilçede ikamet edecektir.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak ve belgelendirmek.(Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

2- Koruma ve Güvenlik Görevlisi 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak. olmak.

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor

4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

5- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

6- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuruda bulunduğu pozisyonun pozisyon kodunu belirteceklerdir. Birden fazla pozisyona başvuran adayların başvuruları ile pozisyon kodu belirtilmemiş başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar başvuruları ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde (son gün mesai saati bitimine kadar) Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi BALIKESİR adresine şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Postadaki geçikmeler dikkate alınmayacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular ile faks ve internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Fotoğraflı başvuru formu.

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

3- Diploma fotokopisi (Doğrulama kodu olan e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)

4- 2020 yılı KPSS sonuç belgesi.(Doğrulama Kodu bulunması gerekir.)

5- Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ katılım belgesi/ sertifika.

6- Daha önce çalışmış ise SGK prim günlerini gösterir belge.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemizin http://www.balikesir.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. Her pozisyonun dört katı kadar yedek belirlenecektir.

Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır. Arşiv araştırması olumsuz sonuçlanan ve/veya başvuru ve sözleşme işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

0 266 612 14 00 Dahili Mail Adresi : 101420-101432- 101455-101418 : idariper@balikesir.edu.tr 6

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam Engelleyici Algılandı

Haber içeriğini görüntülemek için lütfen reklam engelleyici uygulamanızı devre dışı bırakınız.