İş İlanlarıSON DAKİKA

Diyarbakır Çüngüş Belediyesi açıktan atama ile memur alımı yapacak

Diyarbakır Çüngüş Belediye Başkanlığı memur alımına ilişkin yeni bir resmi ilan yayınladı. Çüngüş Belediyesi bünyesinde boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacak.

Çüngüş Belediyesi’nin yayınlamış olduğu memur alımına ilişkin resmi ilanda belediye bünyesinde 2 Veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görevlendirilecek memur alınacağı belirtildi. Başvuru yapacak adayların 2020 Kamu Personel Seçme (KPSS) sınavından aşağıda belirtilen asgari puanı almış olmaları gerekmektedir. Başvurular 27-29 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacak olup, aşağıda ilan detayında belirtilen başvuru belgeleri ile belediyenin internet adresi üzerinden veya posta yoluyla başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Çüngüş Belediyesi’nin boş memur kadroları için yayınladığı resmi ilanı detayları, başvuru şartları ve diğer tüm detaylar aşağıda verilmiştir…

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Kamu Yönetimi, İşletme, sosyoloji bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek. En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) asgari 65 puan almış olmak.

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek,

13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemiz www.cungus.bel.tr internet adresinden temin edilecektir, Başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

Nüfus Cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylamak suretiyle fotokopisi,

Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya Noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)

KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,

Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya noter onaylı örneği. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

Sürücü Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.) Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeler ile 27.07.2022 tarihinden 29.07.2022 cuma günü saat 17.00’ye kadar (mesai günlerinde 08.00 – 17.00 saatleri arasında) müracaatlarını belediyemize ulaştırmaları gerekmektedir.

Adaylar başvuru belgelerini;

Elektronik ortamda, Belediyemiz www.cungus.bel.tr internet adresine,

Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Çüngüş Belediyesine (Karşıyaka Mahallesi İsmet Akmeşe Caddesi Tekye Sokak No: 1 Çüngüş/DİYARBAKIR) başvuru yapılabilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

Belediyemiz tarafından adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,

Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 01.08.2022 Belediyemiz www.cungus.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Başvurusu kabul edilip sınava çağrılan adaylara, kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” posta yolu ile gönderilecektir.

Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI

Çüngüş Belediyesi hizmet binasında memur alımı için 08.08.2022 tarihinde sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam Engelleyici Algılandı

Haber içeriğini görüntülemek için lütfen reklam engelleyici uygulamanızı devre dışı bırakınız.