Belediye İş İlanları

Lise önlisans ve lisans mezunu KPSS 60 ve 70 puan şartı ile zabıta memuru alımı yapılacak

Erzurum ili Hınıs Belediye Başkanlığı tarafından 14 Mayıs 2022 tarihinde zabıta memuru alımı ilanı yayınlandı. İlanına göre Hınıs Belediyesi kendi bünyesinde daimi olarak istihdam etmek üzere lise önlisans ve lisans mezunu öğrenim düzeylerinden KPSS 60 ve 70 puan şartları ile zabıta memuru alımı yapacak.

Hınıs Belediyesi zabıta alımı başvuruları 17 Haziran’da başlayacak ve 22 Haziran 2022 tarihinde sona erecektir. Peki, Hınıs Belediyesi zabıta memuru alımı için istenilen başvuru şartları nelerdir? İş başvuruları nereye ve nasıl yapılacak? İşte detaylar…

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI

Hınıs Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Erkek/Kadın KPSS P94 60 Hınıs Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1. Türk vatandaşı olmak.

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak. 6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

1. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

3. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak, 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri belediyemizce başvuru evrakları teslim alınmadan önce yapılacaktır.) 4. Sınavının yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. 5. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru sırasında; Başvuru Formu (Belediyemizin internet sayfasından www.hinis.bel.tr adresi üzerinden temin edilecektir.) Elektronik ortamda dolduracakları başvuru formlarının çıktısını alıp imzalayarak

BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi.

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet’ten alınan kare kodlu ve barkod numaralı olan mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

3. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

4. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu çıktısı.

5. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.

6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

7. 3 adet fotoğraf (1 adedi Başvuru formuna yapıştırılacak.) 8. Sürücü Belgesinin aslı veya aslı kurumumuza ibraz edilmek suretiyle onaylanan fotokopisi

 BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar, sözlü ve uygulama sınava katılabilmek için; 1. Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 17/06/2022’den 22/06/2022 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09:00-16:30 arasında) Yukarı Kayabaşı Mahallesi Cum. Caddesi No: 128 25600 Hınıs/ERZURUM adresinde Hınıs Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 2. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 3. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır. 2. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır. 3. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesine müteakip, 27/06/2022 tarihinde Belediyemizin www.hinis.bel.tr resmi internet sayfasından ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylar, Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi”ni Hınıs Belediyesi resmi internet sayfasından www.hinis.bel.tr adresinden veya Hınıs Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden şahsen başvurarak Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ile temin edecekler. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 4. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAVIN TÜRÜ YERİ, ZAMANI VE KONULARI

Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü sınav 18/07/2022 – 22/07/2022 tarihleri arasında, Uygulamalı Sınav 26/07/2022 tarihinde yapılacaktır. Sınavlar Saat 09:00’da başlayacaktır. Sözlü Sınav Yukarı Kayabaşı Mahallesi Cum. Caddesi No: 128 Hınıs/ERZURUM adresindeki Belediyemiz ana hizmet binasında, Uygulamalı sınav Gülistan Mahallesi Muş Yolu mevkiindeki Belediye Şantiye Tesisi Hınıs/Erzurum adresinde yapılacaktır. Sözlü ve uygulama sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav Konuları:

a) Sözlü Sınav; – Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, – – – Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat, konularını kapsayacaktır.

b) Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerinin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam Engelleyici Algılandı

Haber içeriğini görüntülemek için lütfen reklam engelleyici uygulamanızı devre dışı bırakınız.