Kamu Haberleri

2020 Yılı Ekim Ayı Orman Genel Müdürlüğü Kurum İdari Kurulu Tutanağı

Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan bazı düzenlemelere göre OGM bünyesinde görevli personellere bazı haklar getirildi ve bazı var olan haklarda iyileştirilme yapıldı. Yapılan toplantı tutanağında, OGM personellerinin yıllık izinleri ile ilgili yapılan düzenlemede, resmi tatil günlerinin yıllık izinden düşürülmemesi, aile bireylerinin muayenelerinde ve ilaç, implant, ortez, protez ihtiyaçları için sağlık kuruluşları ve SGK tarafından alınmakta olan katkı payı uygulamasının kaldırılması, giyecek yardımı ve diğer yapılacak yardımlar ile ilgili düzenlemeler ile tüm Orman ve Genel Müdürlüğü personellerini ilgilendiren bazı kararlar alındı.

2020 Yılı Ekim Ayı Orman Genel Müdürlüğü Kurum İdari Kurulu Tutanağında şu konulara yer verildi;

FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİ

Madde 1-) 01 Eylül 2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararlarının Tarım Ormancılık Hizmet Kolu ile ilgili 9. Bölümünün Fazla Çalışma Ücreti Başlıklı 3.maddesi; 4. Toplu sözleşmede 80 saat olarak belirlenen üst sınır 90 saate çıkarılmıştır. Aradaki 10 saatlik artış yangın ile ilgili fazla mesai alan tüm personele yansıtılmıştır.

ENGELLİLERİN HAKLARI HAKKINDA DÜZENLEME

Madde 2-) 01 Eylül 2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 44. Maddesi “ç” fıkrasında yer alan “ç) Kamu konutlarından yararlanmada pozitif ayrımcılık sağlanması, amacına dönük olarak gerekli tedbirlerin alınması hususunda ihtimam gösterilir.” Hükmü ve Anayasada da Engellilere pozitif ayrımcılık yapılmasına ilişkin hükümler yer almaktadır.

Bu doğrultuda Kamu Konutları Yönetmeliğinde 11.07.2020 tarihli Resmi Gazete ile düzenleme yapılmış ve sıra tahsisli cetvelin puanlama cetveli ‘k) (Ek: RG-11/7/2020-31182-C.K-2754/1 md.) Yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğunu yetkili sağlık kurullarından alınan rapor ile belgelendiren engelli personel ile kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı her bir engelli aile ferdi (eş ve çocuk dahil) için (+ 40) puan, l) (Ek: RG11/7/2020-31182-C.K-2754/1 md.)

GAZİ VE ŞEHİT YAKINLARI

Gaziler ile şehit yakınlarının (eş, çocuk, anne, baba ve kardeş) her biri için (+ 40) puan,’ Şeklinde düzenlenmiş; Engelliler, Gaziler ve Şehit Yakınları için pozitif ayrımcılık uygulanmıştır.

Madde 3-) Orman İşletme Müdürlüklerinde şefliklerin iş yükünü azaltmak amacı ile 715 adet şefliğin kuruluşu tamamlanmış, talebimiz doğrultusunda bu şefliklerin hizmet araçlarının alımı ve tahsisi gerçekleştirilmiştir.

Kurum idari kurulu toplantısında görüşülen ve taraflarca mutabakata varılarak (KPDK) kamu personeli danışma kuruluna sevk edilmesi uygun görülen maddeler;

TÜM ÇALIŞANLARI KAPSAYACAK YASA TEKLİFİ

Madde 1-) Ormanları korumak ve geliştirmek ayrıca tabiatı korumak adına mesai mefhumu gözetmeksizin, cansiperane görev yapan çalışanlarımız da sahada yapmış oldukları görevler nedeni ile tıpkı sağlık çalışanları gibi sık sık sözlü veya fiziksel şiddete maruz kalmaktadır. Yaşanan bu şiddet olayları nedeni ile vefat eden, yaralanan çalışma arkadaşlarımız olmaktadır.

Çalışanlarımıza özgü, unvan veya sınıf ayrımı olmaksızın tüm çalışanlarımızı kapsayacak bir yasa teklifinin Bakanlığımız tarafından hazırlanmasını ve TBMM Başkanlığına sunularak bir an evvel yasalaşmasının sağlanması,

ŞİDDETE UĞRAYAN PERSONELLERE HUKUKİ DESTEK

Ayrıca, Bakanlık personelinin görevleri esnasında ve yapmış oldukları görev nedeni ile şiddete maruz kalmaları, Bakanlığımıza doğrudan zarar vermeyen eylemler olarak yorumlanmakta ve personelin şahsına yönelik işlenmiş suç olarak değerlendirilmektedir.

Bu gerekçe ile şiddete maruz kalan personele kurum avukatları tarafından yeterli destek verilmemektedir. Ancak, her ne kadar şiddet eylemi Kurum personelinin şahsına yapılmış olsa da eylem personelin yürütmüş olduğu görev esnasında ve görevi nedeni ile gerçekleşmektedir. Dolayısı ile şiddet eylemi kurum personeline ve kuruma karşı yapılmaktadır.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından taşra teşkilatlarına bu konuda gönderilecek bir talimatla, şiddete maruz kalmış personelin yaşayacağı tüm hukuki süreçlerin kurum avukatlarınca takip edilmesi,

Madde 2-) 06.03.1996 tarih ve 4 sayılı Bakanlık Olur’u ile yayınlanan Orman Muhafaza Memurları Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik’in 7. Maddesinde Orman Muhafaza Memurlarının Görev ve Sorumlulukları belirlenmiştir.

ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI

Buna göre, Orman Muhafaza Memurlarının yapmış oldukları Ağaçlandırma, damgalama, işaretleme, kesim, tomruklama, imalat, depolama, bakım ve gençleştirme, tali ürün üretimi, fidanlık, toprak muhafaza, yangın müdahale, orman zararlıları ile mücadele vb. gibi görevler teknik faaliyetler olup, Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan Unvanlardaki personel ile birlikte yürütülen görevlerdir. Orman Muhafaza Memuru unvanı çalışan personelden, hem işe alım esnasında teknik bölümlerden mezun olma şartı aranması hem de söz konusu personelin mevzuatlar ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarının Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında yapılan görevler olması dikkate alınarak, Orman Muhafaza Memurlarının Teknik Hizmetler Sınıfına dâhil edilmesi,

YARDIMCI HİZMETLER PERSONELİNİN GENEL İDARİ HİZMETLER SINIFINA GEÇİRİLMESİ

Madde 3-) Orman Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra kuruluşlarında Yardımcı Hizmetler sınıfı kadrosunda yapılacak görevler hizmet alımı suretiyle yapılmaktadır.

Yardımcı Hizmetler kadrosundaki personel ise masa başında ve genel idare hizmetler sınıfında görevli personelin yaptığı işlemler yaptırılmaktadır. Bu nedenle 666 sayılı KHK ile oluşan ücret dengesizliğinin giderilmesi ve aynı işi yapan personelin aynı ücreti alabilmesi için, bir defaya mahsus ve sınavsız olarak yardımcı hizmetler sınıfında görevli personelin genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesi,

PAZAR GÜNLERİNİN YILLIK İZİNLERDEN DÜŞÜRÜLMEMESİ

Madde 4-) Çalışanların yıllık izinlerini kullanırken, cumartesi, pazar günlerinin yıllık izinden sayılmaması; Talep edildi.

ÖĞÜN BAŞI 15 TL YEMEK YARDIMI

Madde 5-) Yemekhane açılmayan yerlerde yemek yardımının günün koşullarına uygun belirlenerek çalışanlara nakdi olarak ödenmesi ile bu çerçevede yemek hizmeti olmayan birimlerde öğün başı 15 TL yemek yardımı ödenmesine, yemek hizmeti sunulan yerlerde ise bu tutarın ücretten düşürülmesi,

Madde 6-) Servis hizmeti olmayan birimlerde çalışan memurlara işyerine gidiş-gelişlerde kullanılan mutat toplu taşıma ücreti kadar servis (ulaşım) yardımı verilmesi.

MEMURLARA EĞİTİM DÖNEMİNDE VE DİNİ BAYRAMLARDA TAM MAAŞ İKRAMİYE

Madde 7-) Memurlara eğitim dönemi başında ve Dini Bayramlarda birer tam maaş tutarında ikramiye verilmesi,

MUAYENE, İLAÇ, İMPLANT, ORTEZ, PROTEZ İHTİYAÇLARI İÇİN SGK KATKI PAYININ ALINMAMASI

Madde 8-) Kamu çalışanlarının kendilerinin ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin muayenelerinde ve ilaç, implant, ortez, protez ihtiyaçları için sağlık kuruluşları ve SGK tarafından alınmakta olan katkı payı uygulamasının kaldırılması,

Madde 9-) İşletme Şefliği görevi yürüten Mühendisler ile Orman Muhafaza Memurlarının mücbir sebep (orman yangını, ihbar, kaçakçılık vb.) olmadıkça hafta sonu izinleri diğer devlet memurlarında olduğu gibi kullandırılmalıdır.

Fazla çalıştırılması halinde çalıştığı sürelere uygun olarak fazla çalışma ücreti ödenmesi ve fazla çalışma ücreti hesaplanırken, saat ücretinin bir aylık maaş / saat üzerinden hesaplama yapılması,

GİYECEK YARDIMI

Madde 10-) Bütün Kamu Görevlilerine istihdam türü yönüyle ayırım yapılmaksızın en az 300 TL Giyim Yardımı ödenmesi, ayrıca teknik personele yapılan giyecek yardımında 3 aylık süre sınırlandırılmasının kaldırılması,

MALİ SORUMLULUK TAZMİNATI

Madde 11-) İhale, Satın alma, Harcama Yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlisi ile kefalet aidatı kesilen diğer unvanlarda çalışan personele işin risk oranına göre mali sorumluluk tazminatı verilmesi,

EK ÖDEMLERİ EMEKLİLİK MAAŞINA YANSITILMASI

Madde 12-) Bütçe disiplini içerisinde, memur personelin tüm gelir kalemlerinden (ek ödemeler de dahil) SGK keseneği (Kişi + Devlet katkısı da yapılmak suretiyle) kesilerek ek ödemelerin, emekli ikramiyesi ve emeklilik maaşlarına yansımasının sağlanması,

EK GÖSTERGELERİNİN ARTTIRILMASI

Madde 13-) 657 sayılı Kanuna ekli (II) Sayılı (Ek Gösterge) cetvelinde gerekli değişikliklerin yapılarak, tüm hizmet sınıflarında görev yapan memurların ek göstergelerinin artırılması,

Madde 14-) Orman Muhafaza Memurluğu görevinde, verimliliği artırabilmek, çalışanlara bir hedef belirlemek ve motivasyon sağlanması amacıyla; Orman Genel Müdürlüğü’nde çalışan ve belirli bir süre hizmeti olan Orman Muhafaza Memurlarına Kurum tarafından yapılacak bir değerlendirme sınavı sonucu; Kıdemli Orman Muhafaza Memuru, Baş Orman Muhafaza Memuru kadrosu verilmesi için yeni bir hiyerarşik yapı oluşturulması ve bu meslekte çalışan memurların Özel Hizmet Tazminatlarının artırılması için çalışma başlatılması.

Madde 15-) Orman Genel Müdürlüğü Memur, Sözleşmeli ve Geçici Personelinden, Fiilen yangına müdahale esnasında yaralananlar hakkında, 6831 sayılı Kanun’un 71’ inci maddesinin birinci fıkrasının “c” bendinin uygulanması için gerekli mevzuat çalışmalarının yapılması.

DÖNER SERMAYEDEN YARARLANDIRILMASI

Madde 16-) Ormancılık teşkilatı mal ve hizmet üretimi ile ülke ekonomisine ciddi katkılar yapmaktadır. Bu üretimlerden elde edilen gelirler her türlü yatırım, bakım işlerinde; memur, işçi ve sözleşmeli personel ücretlerinin ödenmesinde; ek ödeme ve tazminatların karşılanmasında kullanılmaktadır. Bu üretimlerden artan gelirler ile her çeşit faaliyetlerden elde edilen gelirler hazineye aktarılmaktadır. Gelirlerin yükseltilmesi, verimliliğin artırılması, çalışan personelin teşvik edilmesi için Orman Genel Müdürlüğünde bir önceki yıl üretilen mal ve hizmetlerden elde edilen döner sermaye faaliyet karından %50’u oranına kadar kamu görevlilerine DÖNER SERMAYE KAR PAYI olarak tüm memurları kapsayacak şekilde ödenmesi hususunda çalışma yapılması.

4B SÖZLEŞMELİ PERSONELLERİN 4A’LI MEMURLARLA AYNI SOSYAL HAKLARA KAVUŞTURULMASI

Madde 17-) Orman Genel Müdürlüğünde yeni istihdam edilen 4/b Sözleşmeli personelin; aynı kadrolarda görev yapan 4/a’ lı memur personel ile aynı sosyal ve ekonomik özlük hakları alabilmesi için gerekli yasal değişiklik çalışması yapılması,

KURUM İDARİ KURUL GÜNDEMİNDE GÖRÜŞÜLEN DİĞER TALEPLER

Madde 1-) Orman Genel Müdürlüğü Orman Muhafaza Memurlarının Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğinin günün koşullarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi ve çalışanlarımızın iş yüklerinin hafifletilmesi için; Orman Muhafaza Memuru sayısı arttırılmış olduğundan, Orman Muhafaza Memurlarının yaptığı işlerin yoğunluğu nedeniyle “24 saat çalışma esası” somut kriterlere göre yeniden tanımlanması ve mesai saatleri dışında yaptıkları idari faaliyetlerde mesai dışında yapmış olmalarından dolayı soruşturma ve kovuşturmaya maruz kalmaları hususunda uygulamadaki sıkıntıların giderilmesi,

CEVAP: Kurum olarak 7/24 esası ile hizmet verilmesi gerekmekte olup; Ancak çalışanlar yönüyle, Anayasada belirtilen temel hükümler, kamu görevlileri ile ilgili genel mevzuat hükümleri, insan hakları ve sosyal ihtiyaçlar dikkate alınarak, kurum hizmetlerini aksatmayacak ve çalışanları da mağdur etmeyecek şekilde Genel Müdürlük tarafından gerekli tedbirler alınacaktır.

Madde 2-) Orman Bölge Müdürlüklerinde ve Orman İşletme Müdürlüklerinde var olan, Bölge Müdür Yardımcısı ve İşletme Müdür Yardımcısı kadrolarına yapılacak olan atamalarda, mevcut kadrolardan bir tanesine; gerekli şartları taşıyan idari hizmetler kökenli personelden, “İdari Bölge Müdür Yardımcısı ve İdari İşletme Müdür Yardımcısı” olarak atanma işleminin uygulanması,

CEVAP: Talep, Kurum tarafından değerlendirilmektedir.

YILLIK İZİNLERLE İLGİLİ DÜZENLEME

Madde 3-) Devlet Personel Başkanlığı’nın 29.04.2016 tarih ve 2635 sayılı görüş yazısında belirtilen, “Personele yıllık izin verilirken yıllık izin süreleri içerisinde kalan ve mesai günlerine denk gelen Ulusal Bayram. Genel tatil günleri ile Başbakanlıkça idari izinli sayılan sürelerin yıllık izne dahil edilmemesi; yıllık izin verildikten sonra Başbakanlıkça idari izinli sayılan sürelerin yıllık izin süreleri içerisinde kalması ve mesai günlerine denk gelmesi halinde ise bu sürelerin yıllık izin süresinden düşülmesi ve daha sonra amir tarafından uygun görülen zamanlarda memura 657 sayılı Kanunun 103. Maddesine göre kullandırılması” görüşü gereği olarak, Personele yıllık izin verilirken yıllık izin süreleri içerisinde kalan ve mesai günlerine denk gelen Ulusal Bayram, Genel tatil günleri ile Cumhurbaşkanlığınca idari izinli sayılan sürelerin yıllık izne dahil edilmemesi; Talep edildi.

CEVAP: Talep ile ilgili olarak, söz konusu Devlet Personel Başkanlığı Görüşü uygulamada birlikteliğin sağlanması amacı ile Merkez ve Taşra teşkilatlarına gönderilecektir.

Madde 4-) Uzun süredir Görevde Yükselme Sınavı açılmamış olması dolayısıyla kurum içinde Orman İşletme Müdür ve Müdür Yardımcılıklarının % 70 – 80‘ i vekâleten yürütülmektedir. Bu durum idarecilerin moral ve motivasyonlarını olumsuz etkilemektedir.

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI

Hazırlanmakta olduğu beyan edilen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Yönetmelik Değişikliğinin bir an önce yayınlanması ve Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda Görevde Yükselme Sınavına tabi unvanlar (Şube Müdürü, Sayman, Yardımcı Hizmetler Sınıfı Çalışanları vb.) için yeni bir Görevde Yükselme Sınavı yapılması, ayrıca bulundukları görevleri görevlendirme ile yürüten Müdür ve Müdür Yardımcılarının bir an önce kadrolu atamalarının yapılması,

CEVAP: Görevde Yükselme sınav talebi; hazırlıkları tamamlanmış olan, “OGM Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ yayımlandıktan sonra, kurumun ihtiyacına göre en kısa zamanda açılması planlanmaktadır.

Madde 5-) Tapulu Kesimlerde İlgili kişiden alınan ücretlerden, tapulu kesimde görevli memurlara ödeme yapılabilmesi amacıyla gerekli mevzuat çalışmalarının yapılması,

CEVAP: Talep hakkında gerekli çalışmalar Kurum tarafından yapılacaktır.

Madde 6-) Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan personele Bölge Müdürlüğü merkezlerinde: Kurumsal Motivasyon, Kurum Kültürü, Teşkilat Aidiyeti ve Kişisel Gelişim konularında Eğitim Seminerleri verilmesi için, Yetkili sendika Toç Bir-Sen ile Genel Müdürlük arasında protokol yapılması ve bu kapsamda eğitimlerin gerçekleştirilmesi için çalışma yapılması,

CEVAP: TOÇ Bir-Sen ile Genel Müdürlük arasında Protokol çalışmasına başlanılması Orman Genel Müdürlüğü ile Yetkili Sendika TOÇ BİR SEN arasında gerçekleştirilen Kurum İdari Kurul toplantısında, mevzuat değişikliği gerektiren maddelerin kurum tarafından Kamu Personeli Danışma Kuruluna yazılmasına, Kurum İdari Kurulunda Kurum tarafından yerine getirilmesi uygun görülen talepler hakkında yapılan çalışmalar hakkında, Yetkili Sendika TOÇ BİR-SEN’ e bilgi verilmesi, kararların Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra kuruluşlarının tamamına bir yazı ile bildirilmesine.

Ayrıca Genel Müdürlüğün web sitesinde ve personelin göreceği şekilde kurum ilan panolarına asılmak suretiyle duyurulmasına karar verilmiştir

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

İçeriği Kesintisiz Görüntülemek İçin Lütfen Reklam Engelleyici Uygulamanızı Kapatınız...