Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Emlak

Belediye 4’ü dubleks 21 daireyi satılığa çıkardı!

Piyasalardan daha ucuza ev almak isteyenler belediyeler tarafından satılığa çıkarılan daireleri araştırıyor. Bu bağlamda Çanakkale Belediyesi 4’ü dubleks 21 daireyi satılığa çıkardı!

Satılık daire fiyatları 175 bin ile 730 bin TL arasında değişmekle birlikte dairelerin büyüklükleri 42-131 metrekare arasında değişmektedir. Belediyeden satılık bu daireler ile ilgili yapılan açıklamalarda şu bilgilere yer verildi;

Çanakkale Belediyesi Barbaros, Arslanca ve Cevatpaşa mahallelerinde bulunan 21 adet dairenin satışı için ihale düzenleyecek.

4 tanesi dubleks olan dairelerin yüz ölçümü 42 m² ile 131 m² arasında değişiyor. İhale 13 Ekim 2021 Çarşamba günü Çanakkale Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılacak. İhale şartnameleri hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Çanakkale Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilecek. İhaleye katılmak isteyenlerin gerekli evrakları ihale saatinden önce Belediye Encümenine teslim etmeleri gerekmektedir.

İSTEKLİLERDEN ARANILAN BELGELER:

İhaleye katılmak isteyen istekliler aşağıdaki evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 13.10.2021 tarihinde ihale saatinden önce Belediye Encümenine teslim etmeleri gerekmektedir.

A-GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-Nüfus Cüzdan Sureti
2-Kanuni ikametgâh belgesi
3-Kayıtlı ise kayıtlı olduğu odadan oda kayıt belgesi

B-TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-Mevzuatı gereği siciline kayıtlı bulunduğu idareden ihalenin yapıldığı yılda alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

2-İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeler veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler

3-Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklif vermeye yetkili olan kişilerin vekili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve noter tasdikli imza sirküleri

4-Dernek veya vakıf ise, ihaleye katılmaya ve yetkilendirilmeye dair alınmış yönetim kurulu kararı

C-ORTAK BELGELER:

1-Tebligat için Türkiye’de adres göstermesi
2-Vekaleten iştirak ediliyor ise vekaleten iştirak edenin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza sirküleri
3-İlanda yazılı olan geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya milli bankalardan birinden alınmış teminat mektubu
4-Belediyemize borcu olmadığına dair Çanakkale Belediyesi İcra ve Takip Biriminden alınacak borcu yoktur belgesi

D-ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE:

1- Bu ihale için uygun olarak düzenlenmiş noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi ve Ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve/veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslarına göre temin edecekleri belgeler.
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE İLAN OLUNUR.