EmlakKamu Haberleri

İstanbul Metro hatlarındaki ticari alanlar kiraya verilecek

İstanbul’da metro hatlarında yer alan ticari alanların kullanım hakkı kiraya verilecek.

Metro İstanbul’un işletmesini üstlendiği M1, M2, M4, T1, M7 raylı sistem hatları ticari alanlarındaki mağaza ve büfe alanlarının kullanım hakkı ile alakalı ihale, ön yeterlilik teklifi akabinde elektronik teklif ve açık arttırma yoluyla iki oturum halinde gerçekleştirilecek. İhale 14 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

Metro İstanbul’un işletmesini üstlendiği raylı sistem hatlarımızda yer alan ve Tablo 1’de detayları belirtilmiş olan toplamda 22 grup, 49 ayrı noktada ihale ön yeterlilik teklifi akabinde elektronik teklif ve açık arttırma yoluyla iki oturum halinde ihale edilecektir. İhale ile ilgili detaylı bilgi için mudurlukticaret@metro.istanbul e-posta adresi üzerinden irtibat kurulabilir. İhale konusu alanlara ilişkin bilgiler ihale dokümanında sunulmuştur.

1) Ticari Alanlara Dair Bilgiler:

a) İli: İstanbul

b) Cinsi: Ticari Alan

c) Yer: Tablo 1’de belirtilen hatlarda ve istasyonlarda

2) Aylık Toplam Muhammen Bedel: 378.450,00 TL + KDV (Bkz. Tablo-1)
3) Sözleşme Süresi: 06.01.2024 tarihine kadar
4) Geçici Teminat Bedeli: 25.000,00 TL
5)
a) İhale Ön yeterlilik Değerlendirmesi için Başvuru Mektubu Sunma tarihi: 07.09.2021 11:00

b) İhale e-artırma oturumu başlangıç tarihi:
1.Oturum: 14.09.2021 10:00
2.Oturum: 14.09.2021 14:00

6) Ön Yeterlilik Başvuru Mektubu Teslim Yeri: Metro İstanbul San. ve Tic. A.Ş. Yavuz Selim Mahallesi, Metro Sokak No:3 34220 İhale ve Sözleşmeler Şefliği Esenler/İSTANBUL

7) İhale Usulü: Elektronik Açık Artırma (Ön yeterlilik başvurularının değerlendirilmesi akabinde yeterlik kriterlerini sağlayan istekli firmalar elektronik açık artırma usulü ihaleye davet edilecektir.)

8) İhale Şartnamesi Görülecek ….. : Metro İstanbul San. ve Tic. A.Ş.’den temin edilebilir.
Yavuz Selim Mahallesi, Metro Sokak No:3 34220 İhale ve Sözleşmeler Şefliği Esenler/İSTANBUL

9) İlgili Personel:

Sercan TİRYAKİ / Ticaret Müdürü
Hatice COŞKUN / İş Geliştirme ve Satış Uzmanı
Tel: 0212 568 99 70 Fax: 0212 568 89 00
Şartname Bedeli: 500,00-TL

10) İhaleye katılmak isteyenlerden ön yeterlilik başvuru mektubuyla birlikte istenen belgeler:

10.1. İsteklinin teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir belgeler:

a. Gerçek Kişiler:

1. Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgâh belgesi,

2. İmza beyannamesi,

3. KEP adres bildirimi,

4. Güncel Tarihli Borcu Yoktur Yazısı (Bkz. İdari Şartname Madde B.1.1.)

5. Faaliyette bulunulabilecek sektörlere ait beyan yazısı

b. Tüzel Kişiler:

1. Faaliyet belgesi veya şirket merkezini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi,

2. İmza sirküleri ve Yetkili Kişi Mail Adresi (Noterden – Elektronik Açık artırmada teklif verecek kişinin yetkili olduğunu göstermelidir.)

3. Vekaleten katılanlar için noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi (Elektronik Açık artırmada teklif verecek kişinin yetkili olduğunu göstermelidir.)

4. KEP adres bildirimi,

5. Güncel Tarihli Borcu Yoktur Yazısı (Bkz. İdari Şartname Madde B.1.1. )

6. Faaliyette bulunulabilecek sektörlere ait beyan yazısı

10.2. Başvuru Mektubu:

– İş bu şartname ekindeki form örneğine uygun olacaktır. Başvuru mektubunda;
– İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
– Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması zorunludur.

10.3. Doküman Satış Makbuzu: İdari Şartnamenin A.4.1.b maddesinde tarif edilmiştir.

10.4. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Borcu Yoktur Belgesi:
İdari Şartnamenin B.1.1 maddesinde tarif edilmiştir.

10.5. Geçici Teminat:

İstekliler, 25.000,00 TL (yirmi beş bin Türk Lirası) tutarda başvuru mektuplarıyla birlikte geçici teminat sunacaklardır. Belirtilen miktardan az geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarının süresi, 10.12.2021 tarihinden önce olmamak üzere İstekli tarafından belirlenir.

Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle Metro İstanbul tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

10.5.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;

a) Türk Lirası cinsinden nakit para.

b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.

10.5.2. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin, ihale dokümanında örneği (Bkz. Standart Formlar Geçici Teminat Mektubu Örneği) verilen standart forma uygun olması veya içeriğinin standart formda yer alan muhtevaya uyumlu olması gerekir. Bu esaslara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

10.5.3. Teminatlarını İdari Şartnamenin 10.2. maddesinin (b) fıkrasında belirtildiği şekilde teminat mektubu olarak vermek isteyen İstekliler, teminat mektuplarını Ön Yeterlilik Başvuru Zarfı içinde; (a) fıkrasında belirtildiği şekilde nakit olarak sunmak isteyen İstekliler ise, teminat bedelini Metro İstanbul San. ve Tic. A.Ş.’ nin Vakıfbank Validesultan Şubesi, İdare İban No: TR77 0001 5001 5800 7310 1231 29 nolu hesabına (ihale adı ve firma adını belirterek) yatırıp Banka Dekontunu Ön Yeterlilik Başvuru Zarfı içinde teslim etmelidir. (Teklif zarfı içinde sunulmayan teminatlar hiçbir surette kabul edilmeyecektir.

10.5.4. İhale üzerinde kalan İstekli, süresi içinde sözleşmeyi imzalamadığı takdirde geçici teminatı bütçeye irat kaydedilir. İstekli bu nedenle Metro İstanbul’dan hiçbir hak talep edemez.

11.Mesleki yeterlilik ve iş deneyime ilişkin belgeler:

11.1. İstekliler mesleki yeterlilik ve iş deneyimlerine ilişkin aşağıda belirtilen belgeleri ön yeterlilik başvuru mektuplarıyla birlikte sunacaklardır.

a. Faaliyette bulunacakları sektör ile alakalı olarak ihale tarihinden önce resmi olarak kurulumunu tamamlamış ve ticaret odasına kaydı yapılmış, vergi levhası, Ticaret sicil gazetesi, İmza sirküsü ve faaliyet belgesi onaylanmış olan tüzel yada gerçek kişilere ait şirketler, bu belgelere haiz ise katılabileceklerdir.

11.2. İhaleye katılacakların, ön yeterlilik başvuru mektubu sunma tarihinden ve saatinden önce ihale şartnamesini satınalmaları ve ön yeterlilik başvuru mektuplarını da şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vererek İdareye teslim etmelidirler