Emlak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 104 adet konut arsasını satışa çıkardı!

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Güneşli Mahallesi’nde bulunan 104 adet “Konut Alanı” nitelikli arsayı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ihale ile ayrı ayrı satacak.

İhale 14 Eylül 2021 Salı günü saat 12.00’de Kadir Has Kongre Kültür ve Sanat Merkezi Salonunda yapılacak. İhaleye katılmak isteyenler için son müracaat tarihi ihale günü en geç saat 11.00 olarak açıklandı.

Müracaatlar Gelir Şube Müdürlüğü’ne yapılacak olup konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait Kocasinan İlçesi Güneşli Mahallesinde bulunan 104 adet Konut Alanı arsası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince yapılacak “Açık Teklif Usulü” ihale ile ayrı ayrı satılacaktır.

1-İhale 14/09/2021 Salı günü saat 12:00’de Belediyemiz Kadir Has Kongre Kültür ve Sanat Merkezi Salonunda yapılacaktır.

2-İhale katılımcılarından istenecek belgeler:

a)Gerçek kişilerde ikametgâh ilmühaberi ve noter tasdikli imza beyannamesi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.

b)Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri

c)Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname.

ç)2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

d)Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

e)Şartname bedeli 100,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

f)Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (ç) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

3- Son müracaat tarihi 14/09/2021 Salı günü en geç saat 11:00 olup, müracaatlar Belediyemiz Gelir Şube Müdürlüğü’ne yapılacaktır.

4- Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri, Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.