Belediye İş İlanlarıPersonel Alımı

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi zabıta memuru alım ilanı yayınladı!

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi zabıta memuru alımı için yeni iş ilanı yayınladı. İlana göre Beylikdüzü Belediyesi KPSS 75 puan şartı ile 10 zabıta alımı yapacak. Zabıta memuru alımı iş başvuruları 11-15.10.2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Zabıta memuru alımına ilişkin Beylikdüzü Belediyesi Personel Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ‘’ Beylikdüzü Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere münhal bulunan Zabıta Memuru kadrosu için personel alımı yapacaktır’’ denildi.

Peki, zabıta alımı için istenilen şartlar nelerdir? Personel alımı başvuruları nereye ve nasıl yapılacak? Öğrenim/mezuniyet şartı nedir? İşte detaylar…

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 10 ZABITA MEMURU ALIMI YAPACAK

Beylikdüzü Belediyesi 2’si kadın olmak üzere toplam 10 zabıta memuru alımı yapacak. Alınacak personellerden istenilen öğrenim şartı ile ilgili ‘’ Herhangi bir Lisans programından mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak’’ denildi.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

a. İlan edilen Zabıta Memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari puanı almış olmak,

b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

c. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,

e. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru sırasında;

Sınava girmek isteyen adaylar, https://www.beylikduzu.istanbul adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formunun çıktısını alıp imzalayarak BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

a. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

b. Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek diploma suretleri belediyemizce tasdik edilecektir),

c. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek denklik belgesi suretleri belediyemizce tasdik edilecektir),

d. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

e. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

f. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

g. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek sürücü belgesi suretleri belediyemizce tasdik edilecektir),

h. Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf ( 1 adedi forma yapıştırılacak).

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, uygulamalı ve yazılı sınava katılabilmek için;

Adaylar, 11.10.2021 tarihinden 15.10.2021 tarihine kadar (mesai saatleri içerisinde) yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 Beylikdüzü-İSTANBUL adresindeki Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ve e-posta yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru sırasında HES (hayat eve sığar) kodu sorgulaması yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

a. T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday yazılı ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.

b. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

c. Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 25.10.2021 tarihinde Beylikdüzü Belediye Başkanlığı internet sitesinde (https://www.beylikduzu.istanbul) ilan edilecektir.

d. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

e. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

f. Adayların, sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde bulunmaları gerekmektedir.

SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Zabıta Memuru kadroları için yapılacak yazılı sınav 08.11.2021 tarihinde saat: 10.00’da Beylikdüzü Belediyesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (Trakya Salonu) Cumhuriyet Mahallesi Çandarlı Sokak Atatürk Bulvarı No:28 34520 Beylikdüzü-İstanbul adresinde, uygulamalı sınav ise 09.11.2021 tarihinde saat: 10.00’da Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Aydın ÖRS Spor Salonu Barış Mahallesi Eğitim Vadisi Bulvarı No: 30 (Vira İstanbul Evleri Karşısı) Beylikdüzü-İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecektir. Uygulama sınavı aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Yazılı sınav;

a. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d. Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat
konularını kapsar.

Uygulamalı sınav, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ

a. Yazılı sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

b. Sınavda değerlendirmede; yazılı sınavın %50’si, uygulama sınavın %50’si alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.

c. Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemiz internet adresinde ilan edilecektir.

d. Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

e. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet sitesinde (https://www.beylikduzu.istanbul) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusundan ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet sitesinde ilanından itibaren yedi gün içerisinde yazılı olarak Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 Beylikdüzü-İSTANBUL adresine itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

İçeriği Kesintisiz Görüntülemek İçin Lütfen Reklam Engelleyici Uygulamanızı Kapatınız...