Akademik Personel Alım İlanları

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı yapacak!

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Görevlisi Alımı yapacak! Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından personel alımına ilişkin yayınlanan ilanda şu bilgilere yer verildi;

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır. Tüm başvurular e-Devlet şifresi kullanılmak suretiyle https://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yapılacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

1. Başvuru Dilekçesi: (https://www.mgu.edu.tr/tr/faculty/personel-daire-baskanligi) adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe), (İlgili sekmeden indirilecek dilekçe örneğinin, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

2. Nüfus Cüzdanı Sureti: (e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)

3. Özgeçmiş: (Sisteme Pdf Formatında yüklenmelidir .)

4. Askerlik Durum Belgesi: (Erkek Adaylar İçin) (e Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)

5. Mezuniyet Belgeleri: (e Devlet veya YÖKSİS üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir.)

6. Transkript: (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge) (e Devlet veya YÖKSİS üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir.)

7. ALES Belgesi: (Sorgulama kodu okunabilir olmalı.) (e Devlet veya ÖSYM üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir.)

8. Fotoğraf: (Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

9. Yabancı Dil Belgesi: (Veya Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Tarafından Kabul Edilen Dil Belgesi) (Sorgulama kodu okunabilir olmalı.) (e Devlet, ÖSYM, Anadolu Üniv. vs. üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir.)

10. Öğrenci Belgesi: (Araştırma görevlisi başvuruları istenen Yüksek lisans, Doktora veya Sanatta Yeterlilik öğrenci belgesi) (e Devlet veya YÖKSİS üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir.)

11. Tecrübe Durumunu Gösterir Belge: (İlan edilen Öğretim Görevlisi kadrolarında belirtilen açıklamaya bağlı olarak alınacak onaylı belge)

12. Hizmet Belgesi: (Sadece herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)

13. Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)

AÇIKLAMA:

(1) Atanmaya hak kazanıldığında, adayların diploma ve transkriptlerinin aslını veya noter onaylı suretini ibraz etmeleri gerekmektedir.

(2) Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

MUAFİYET:

1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının yükseköğretim kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. Başvurularda ALES puanı 70 kabul edilir.

2. Meslek yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUYA İLİŞKİN UYARILAR:

1-Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

2-Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

3-Başvuruda istenen tüm belgelerin https://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir.

4-İlgili kadrolara müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına başvuru yapmaları gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.

5-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edilemeyecektir.

6-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun 100’lük sisteme göre puanı gerekmektedir. Mezuniyeti notu 4’lük ve 5’lik not sistemine göre olanların 100’lük not sistemine eşdeğerliği hesaplanırken “Yükseköğretim Kurumu Not Dönüşüm Tablosu” kullanılır.

7-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilen takvim dahilinde Üniversitemiz internet sitesinde (https://www.mgu.edu.tr/tr) yayımlanacaktır. İlgili web sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

8-İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

BAŞVURU TAKVİMİ

Başvuru Başlangıç Tarihi: 18.08.2021

Giriş Sınavı Tarihi: 13.09.2021

Son başvuru Tarihi: 01.09.2021

Nihai Değ. Açıklama Tarihi: 17.09.2021

Ön değ. Açıklama Tarihi: 09.09.2021